Sağlıklı toprak için ‘gönül birliği’ kurdular

Başak Nur GÖKÇAM

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) iş birliği doğ­rultusunda yapılan araştır­maya göre Türkiye’deki ta­rım topraklarının yüzde 88’i sağlıksız durumda. Bu soru­na çözüm geliştirmek ama­cıyla 2020 yılında ‘Sağlık­lı Toprak Hareketi’ proje­sini başlatan ETİ Burçak & WWF-Türkiye, projeyi yeni dönemde ‘Toprak Gönüllü­leri’ açılımıyla devam ettire­ceğini duyurdu.

İlk aşamada İç Anado­lu bölgesinde Konya, Anka­ra, Eskişehir, Çorum, Yoz­gat ve Sivas illerine giderek çiftçileri tarlalarında ziya­ret edecek olan ‘ETİ Burçak & WWF-Türkiye Toprak Gö­nüllüleri’, çiftçilere toprak koruma yöntemlerini uygu­lamalı olarak anlatacak.

Yakıttan yüzde 85 tasarruf

Projeye ilişkin yaptığı ko­nuşmada tarım toprakları­nın verimliliği konusunda farkındalığa dikkat çektik­lerini belirten ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, “Eskişe­hir’in Çifteler ilçesinde gerçekleştirdiğimiz ko­ruyucu tarım uygulama­larıyla toprağın sağlığını korurken aynı zamanda çiftçilerin yakıttan yüz­de 85 ve işçilikten de yüz­de 70 tasarruf sağlaması­na katkı sağladık.

Toprak Gönüllülerimizle onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerini çiftçilere ak­tarabilmeyi hedefliyo­ruz. Bu paralelde de Eskişehir, Şanlıur­fa, Aydın ve Tekir­dağ illerinde ona­rıcı tarım yapan çiftçi ziyaret­lerimizi ger­çekleştir­dik ve 100 zi­raat mühendisi öğrencinin çiftçimizle, deneyim payla­şımı gerçekleştirerek, uygu­lamaların yerinde görülmesi ve deneyim paylaşılmasının sağladık” dedi.

20 öğrenciye Toprak Kampı

Bu yıl ziraat fakültelerin­den öğrencilerle ve üç gün sürecek Toprak Kampı’n­da 20 ziraat mühendisli­ği öğrencisinin, onarıcı ta­rım konusunda uzmanlar­dan teorik ve uygulamalı eğitim alacaklarının bilgisi­ni veren Ercan Öz, “Eğitim­leri tamamlayan bu gençle­rimiz, sürecin sonunda ‘ETİ Burçak Toprak Gönüllüle­ri’ olacak ve öğrendiklerini sahada çiftçilere uygulamalı bir şekilde gösterecek” diye konuştu.

Gezici araçla yağış simülasyonu

Yağış simülasyonu etkin­liğinin önemine vurgu ya­parak ekim ayında gerçek­leştirmeyi planladıklarını söyleyen Öz, “Onarıcı tarı­mın toprak sağlığına etkile­rinin çiftçilere aktarılması için gezici aracımızla hazır­lanacak yağış simülasyonu­nu, ETİ Burçak WWF-Tür­kiye Toprak Gönüllüleri ve WWF-Türkiye’nin uzman teknik personelleri ile birlik­te Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas’taki çiftçilerimizle buluşturaca­ğız. Bu illerimizi daha önce yayınladığımız ‘Türkiye’de Tarım Arazilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Rapo­ru’nu baz alarak buğday üre­timinin en yoğun olduğu lo­kasyonlara göre belirledik” diye ekledi.

“Toprağı koruyacak adımlar atıyoruz”

WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Ge­nel Müdürü Ömür Kula ise, “2020 Eylül ayından bu ya­na ‘Sağlıklı Toprak Hareke­ti’ projesini sürdürüyoruz. Amacımız; toprağı koruma­ya ve iyileştirmeye yönelik sürdürülebilir yaklaşım­ların uygulanması ile topraklarımızın ye­niden canlanma­sını sağlamak” dedi.

3 farklı rapor hazırlandı araştırma çıktıları derlendi

ETİ Burçak & WWF Türkiye, Sağlıklı Toprak Hareketi Projesi süresince alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla 3 farklı rapor hazırladı. ‘Türkiye’de Tarım Arazilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği’ başlıklı raporda, tarım arazilerinin mevcut durumu ile sürdürülebilir ve onarıcı tarım yöntemlerine yönelik önerilere yer verildi. ‘Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Politika Uygulama ve İletişim Önerileri’ adlı raporda tarım uygulamalarının çiftçiler arasında nasıl yaygınlaştırılacağını anlamak amacıyla yapılan geniş kapsamlı sosyolojik araştırmanın çıktıları derlendi.

Doğrudan ekim yöntemiyle yakıtta yüzde 85 tasarruf

Sağlıklı Toprak Hareketi projesi kapsamında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 52 dekarlık pilot alanda doğrudan ekim çalışmaları başlatan ETİ Burçak & WWF-Türkiye, bu yöntemi denemek isteyen çiftçilerin ortak kullanımına sunulmak üzere Çifteler Ziraat Odası’na doğrudan ekim makinesi hibe etti. Bu uygulamayı denemek isteyen çiftçilerin sayısının artmasıyla toprak işlemesiz tarım uygulama alanı yaklaşık 40 kat büyüyerek 2050 dekarlık alana yaygınlaştırıldı. Proje kapsamında 4 yıldır pilot tarlalarda hayata geçirilen koruyucu tarım uygulamalarıyla çiftçiler yakıttan yüzde 85 ve işçilikten de yüzde 70 tasarruf sağladı.

“Bereketli topraklar maalesef işlevini yitirebilir”

ETİ Burçak’ın yeni marka elçisi Kıvanç Kasabalı, “ETi Burçak ve WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri” ve Sağlıklı Toprak Hareketi projesi, çiftçilerimizin verimliliklerini arttırarak tarım yapabilmelerine olanak sağlayacak. Tarım topraklarımız maalesef giderek sağlığını yitiriyor. Bu konuda hızla harekete geçmeye ve önlem alınmasına ihtiyaç var. Bu önlemler alınmazsa yüzyıllar boyunca bizleri besleyen bu bereketli tarım toprakları maalesef işlevini yitirecek” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir